Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài  mới nhất năm 2023

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Trong thời đại giao lưu kinh tế, hội nhập phát triển hiện nay, số lượng người lao động là người nước ngoài ở Việt Nam gia tăng đáng kể. Việc này vừa giúp phát triển trình độ kinh tế của nước ta, vừa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, họ phải được cấp thẻ tạm trú để tiện lợi trong việc quản lý số lượng cũng như thời gian ở Việt Nam.

 

1 Cơ sở pháp lý thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam1.1 Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú theo pháp luật Việt Nam
1.2 Giải thích ý nghĩa của các ký hiệu thị thực được hiểu như sau:
1.3 Cơ sở pháp lý thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
1.4 Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú theo pháp luật Việt Nam
2 Các bước thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam2.1 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
2.2 Bước 2: Nộp hồ sơ
2.3 Bước 3: Nhận kết quả
3 Yêu cầu, điều kiện được cấp thẻ tạm trú
4 Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cần cung cấp4.1 Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam
4.2 Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam
4.3 Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Việt Nam
5 Thẩm quyền cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
6 Thời hạn thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam7 Dịch vụ tư vấn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cơ sở pháp lý thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú theo pháp luật Việt Nam
Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;
Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.

Giải thích ý nghĩa của các ký hiệu thị thực được hiểu như sau:

LV1 – Ban hành cho người vào làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
LV2 – Cấp cho người nhập cảnh làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;
DT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào các ngành, nghề ưu đãi đầu tư, vị trí địa lý bảng ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định;
DT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư vào Việt Nam có vốn góp từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào các ngành, nghề khuyến khích đầu tư. đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định;
DT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đại diện tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng;
NN1 – Cấp cho người là trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
NN2 – Cấp cho trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế, văn hóa, nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
DH – Cấp cho người vào thực hành và học tập;
PV1 – Phát hành cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam;
LD1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận rằng họ không đủ điều kiện xin giấy phép lao động, trừ trường hợp có quy định khác trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
LD2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép lao động;
NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế của Liên hợp quốc, văn phòng đại diện của các tổ chức liên chính phủ và vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc đi cùng nhiệm kỳ;
TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, DT1, DT2, DT3, NN1, NN2, DH, PV1, LD1, LD2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của công dân Việt Nam.
Trong thời đại giao lưu kinh tế, hội nhập phát triển hiện nay, số lượng người lao động là người nước ngoài ở Việt Nam gia tăng đáng kể. Việc này vừa giúp phát triển trình độ kinh tế của nước ta, vừa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, họ phải được cấp thẻ tạm trú để tiện lợi trong việc quản lý số lượng cũng như thời gian ở Việt Nam.

Cơ sở pháp lý thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú, ký hiệu thẻ tạm trú theo pháp luật Việt Nam
Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;
Người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT.
Trong đó ý nghĩa của các ký hiệu thị thực được hiểu như sau:

LV1 – Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
LV2 – Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
LS – Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;
ĐT1 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định;
ĐT2 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định;
ĐT3 – Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng;
NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam;
DH – Cấp cho người vào thực tập, học tập;
PV1 – Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam;
LĐ1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;
LĐ2 – Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động;
NG3 – Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ;
TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

Các bước thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ
Nơi nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người đề nghị cấp thẻ tạm trú hoặc đơn vị được ủy quyền nộp hồ sơ tại một trong ba trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an:
44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
254 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
7 Trần Quý Cáp, Thành phố Đà Nẵng
Hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của sở cảnh sát tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Cơ quan Xuất nhập cảnh nêu trên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

Nếu đầy đủ và hợp lệ, sau đó nhận đơn, in và đưa ra biên nhận, và lên lịch một ngày để trả về kết quả.
Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn người nộp đơn hoàn thành đơn đăng ký.
Thời gian nộp hồ sơ

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày tết, ngày lễ và chủ nhật).
Bước 3: Nhận kết quả
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người nhận kết quả sẽ đưa biên lai, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cho cán bộ trả kết quả kiểm tra, đối chiếu. lệ phí, sau đó ký nhận và cấp thẻ tạm trú cho người đến nhận kết quả (ngay cả khi không được giải quyết).
Thời gian trả kết quả

Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày tết, ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật)
Yêu cầu, điều kiện được cấp thẻ tạm trú
Hộ chiếu có giá trị từ 1 năm trở lên.
Giấy chứng nhận được cấp thẻ tạm trú của người nước ngoài có thời hạn ít nhất 01 năm trở lên (Ví dụ: Giấy phép lao động,…)

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cần cung cấp
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh;
Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh;
Hộ chiếu của người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú;
Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài (Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động của VPĐD, chi nhánh… Tùy thuộc vào doanh nghiệp và loại hình kinh doanh, sẽ có các loại giấy tờ khác nhau);
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu hoặc thông báo bằng văn bản về việc công bố thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
Bản sao có chứng thực giấy phép lao động hoặc giấy miễn phép lao động của người lao động nước ngoài;
Đăng ký mẫu con dấu và chữ ký đầu tiên tại văn phòng xuất nhập cảnh (Mẫu NA16);
Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6);
Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)
Thư giới thiệu cho người lao động Việt Nam làm thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
Hộ chiếu gốc (Lưu ý hộ chiếu có thị thực đúng mục đích công việc, trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú trước đó thì phải bao gồm thẻ tạm trú đang sử dụng);
Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài có xác nhận của Công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam (nếu có). Trong một số trường hợp, cơ quan xuất nhập cảnh sẽ yêu cầu người lao động cung cấp tài liệu này;
02 Ảnh cá nhân với kích thước 2cm x 3cm.
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục mời, bảo lãnh;
Tờ khai đăng ký cấp thẻ tạm trú có ảnh;
Hộ chiếu của người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú;
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc bản sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy báo kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài;
Đơn đề nghị bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA7);
Tờ khai đăng ký cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8);
Hộ chiếu gốc và thị thực (hộ chiếu có giá trị ít nhất 13 tháng và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam đúng mục đích);
02 ảnh cá nhân có kích thước 2cm x 3cm;
Bản sao công chứng sổ hộ khẩu Việt Nam của vợ hoặc chồng là người Việt Nam;
Bản sao công chứng CHỨNG MINH NHÂN DÂN của vợ hoặc chồng là người Việt Nam;
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Việt Nam
Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;
Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có ảnh;
Hộ chiếu của người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú;
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư thể hiện rõ, rõ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu hoặc thông báo bằng văn bản về việc công bố thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
Đăng ký mẫu con dấu và chữ ký lần đầu tiên tại Cơ quan Xuất nhập cảnh (Mẫu NA16);
Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA6);
Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8);
Thư giới thiệu cho người lao động Việt Nam làm thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh;
Hộ chiếu gốc và thị thực (hộ chiếu có giá trị ít nhất 13 tháng và thị thực nhập cảnh vào Việt Nam đúng mục đích);
Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài có xác nhận của Công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam;
02 ảnh cá nhân với kích thước 2cm x 3cm.
Thẩm quyền cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;
Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thuộc trường hợp nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.
Thời hạn thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày;
Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm;
Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm;
Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm;
Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm;
Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.
Dịch vụ tư vấn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài của Luật Quốc Bảo
Tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật về thẻ tạm trú cho người nước ngoài;
Tư vấn điều kiện cho người lao động nước ngoài được cấp thẻ tạm trú;
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, giấy tờ cần thiết để xin cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài;
Dịch thuật, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ sử dụng để xin cấp thẻ tạm trú;
Hoàn thiện hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam cho khách hàng;
Thay mặt khách hàng, thực hiện dịch vụ trọn gói về thủ tục cấp thẻ tạm trú tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Ngoài các nội dung trên, Luật Quốc Bảo còn hỗ trợ khách hàng tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài: tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động; thủ tục xác nhận người lao động không phải có giấy phép lao động, thủ tục xin thị thực tại Việt Nam…

[related_posts_by_tax taxonomies="category,post_tag"]

Dự án TIÊU BIỂU

Dự án dịch thuật 1

Biên dịch tiếng Anh 3000 trang sách hướng dẫn sử dụng vận hành tài liệu chuyên ngành ô tô cho công ty Toyota Việt Nam dự án kết thúc trong 90 ngày

Dự án dịch thuật 2

Dịch tiếng Hàn 1000 Trang Tài liệu hướng dẫn sử dụng điện thoại samsung note cho tập đoàn Sam sung Yên Phong Bắc Ninh, Dự án hoàn thành 45 ngày

Dự án Phiên Dịch 3

Phiên dịch tiếng Nhật 7 ngày hội thảo giới thiệu sản phẩm của công ty Toyota tại 173 Xuân thủy cầu Giấy

Dự án dịch thuật 4

Dịch 7 ngôn ngữ cho tập đoàn Vingroup ra mắt sản phẩm mới quảng bá thương hiệu xe VinFast đến toàn cầu.

Dự án dịch thuật 5

Phiên dịch training Tiếng anh sang tiếng việt 05 ngày cho cấp lãnh đạo Trang thương mại điện tử Shopee bán hàng đa kênh

Dự án dịch thuật 6

Dịch Cuốc sách 5000 Trang Tiêng Pháp cho Bệnh viện Quốc tế Hồng Ngọc

Dự án dịch thuật 7

Biên Dịch 70 bài giảng 40000 Trang cho dự án đào tạo cán bộ cấp cao đi đào tạo tại nhật bản

Dự án dịch thuật 8

Dịch 20000 Trang hướng dẫn đào tạo cán bộ cho tập toàn Chinlung Cần Giuộc Long An, dự án kết thúc 50 Ngày.

Dự án dịch thuật 9

Dịch Dự án 2000 Trang Tiếng Anh, tiếng Đức, dẫn độ tội phạm cho Bộ Công An
dự án kết thúc 20 ngày

CHỨNG NHẬN & CAM KẾT

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Cảm nhận trước và sau khi sử dụng dịch vụ

1. Phạm Cường

"Công ty dịch thuật 123 là đơn vị tốt nhất mà tôi đã từng sử dụng. Chúc các bạn sức khỏe và luôn thành công. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn Hải Yến, người hỗ trợ chúng tôi!"

2. Thu Cúc

"Giá trị tạo lập niềm tin, niềm tin chính là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi đã tin các bạn và sẽ lựa chọn Dịch thuật 123 cho các Dự án dịch thuật kế tiếp của chúng tôi xin trân trọng cám ơn chúc thành công"

3. Mr Jone

"I would like to thank all those that worked on the project. We are very satisfied with the results and happily impressed with the professionalism of your team and company in general."

4. Lan Nhi

"Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ dịch tài liệu cho Lan Nhi vào đêm muộn đến sáng sớm, thật hạnh phúc khi công việc đã hoàn thành với đối tác. Dịch vụ tốt và chuyên nghiệp, chúc các bạn luôn thành công nhé!"

5. Vũ luca

"Bản dịch tốt lắm, ngày lễ 30-4 mà bên mình vẫn online hỗ trợ tốt hồ sơ của mình

xin trân trọng cám ơn"

6. Huỳnh Thảo

"Phiên dịch của bên bạn làm việc rất chuyên nghiệp đối tác của chúng tôi rất hài lòng về cuộc đàm phán lần này."

7. Bảo Trân

"Tôi đánh giá cao về chất lượng bản dịch bên bạn, đúng chuyên ngành y học của tôi, tôi đã hoàn thành luận án tốt nghiệp kịp tiến độ."

8. Ngọc Quý

"Tôi hoàn toàn tin tưởng 100% vào dịch vụ của các bạn tôi sẽ sử dụng vào lần tiếp theo nếu có công việc liên quan"

KHÁCH HÀNG ĐÃ TÍN NHIỆM SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Liên hệ: 0934.532.999